ریاضی هشتم متوسطه

ie-admin
اخرین بروزرسانی آوریل 9, 2023
1 نفر ثبت نام کرده اند

برنامه تحصیلی

99 درس

ریاضی هشتم

درس 1 : اعداد حقیقی00:00:00
درس 2 : خواص اعداد حقیقی00:00:00
درس 3 : طریقه عمومی استخراج جذر مربع00:00:00
درس 4 : قیمت تقریبی جذر مربع به طریقه اوسط00:00:00
درس 5 : جذر مربع اعداد اعشاریه دار00:00:00
درس 6 : جمع و تفریق اعداد جذر دار00:00:00
درس 7 : ضرب و تقسیم اعداد جذرها00:00:00
درس 8 : قوانین اعداد توان دار00:00:00
درس 9 : قوانین اعداد توان دار00:00:00
درس 10 : قوانین اعداد توان دار00:00:00
درس 11 : طاقت نماهای کسری و قوانین آن00:00:00
درس 12 : ناطق سازی یا گویا کردن کسرها00:00:00
درس 13 : نسبت00:00:00
درس 14 : تقسیم به اجزای متناسبه00:00:00
درس 15 : تناسب00:00:00
درس 16 : خواص تناسب00:00:00
درس 17 : تناسب تقسیم00:00:00
درس 18 : تناسب معکوس00:00:00
درس 19 : تناسب مرکب00:00:00
درس 20 : فیصد00:00:00
درس 21 : احدیت00:00:00
درس 22 : تخفیف00:00:00
درس 23 : ربح ساده و مرکب00:00:00
درس 24 : مشابهت ها00:00:00
درس 25 : خطوط موازی با فواصل مساوی00:00:00
درس 26 : قضیه تالس00:00:00
درس 27 : قضیه تالس 200:00:00
درس 28 : حالت تشابه مثلث ها00:00:00
درس 29 : حالت دوم تشابه مثلث ها00:00:00
درس 30 : حالت سوم تشابه مثلث ها00:00:00
درس 31 : خلاصه فصل سوم00:00:00
درس 32 : اشکال متناظر00:00:00
درس 33 : تناظر محوری00:00:00
درس 34 : تناظر مرکزی00:00:00
درس 35 : خلاصه فصل چهارم00:00:00
درس 36 : قضایای مثلث متساوی الساقین00:00:00
درس 37 : قضیه دوم مثلث های متساوی الساقین00:00:00
درس 38 : قضیه فیثاغورث00:00:00
درس 39 : عکس قضیه فیثاغورث00:00:00
درس 40 : قضایای مثلث قائم الزاویه00:00:00
درس 41 : قضایای مثلث قائم الزاویه00:00:00
درس 42 : قضایای مثلث 200:00:00
درس 43 : قضایای مثلث 300:00:00
درس 44 : ناصف الزاویه00:00:00
درس 45 : ناصف الزاویه 200:00:00
درس 46 : ناصف الزاویه های داخلی یک مثلث00:00:00
درس 47 : ناصف های عمودی در یک مثلث00:00:00
درس 48 : ناصف های عمودی در یک مثلث 200:00:00
درس 49 : ناصف های عمودی در یک مثلث 300:00:00
درس 50 : ارتفاعات یک مثلث00:00:00
درس 51 : میانه های مثلث00:00:00
درس 52 : خلاصه فصل00:00:00
درس 53 : مساحت و انجام00:00:00
درس 54 : مکعب مستطیل00:00:00
درس 55 : دومین جسم منظم00:00:00
درس 56 : سومین جسم منظم00:00:00
درس 57 : استوانه00:00:00
درس 58 : حرم00:00:00
درس 59 : مخروط00:00:00
درس 60 : کره00:00:00
درس 61 : خلاصه فصل ششم00:00:00
درس 62 : درس شصت و دوم00:00:00
درس 63 : درس شصت و سوم00:00:00
درس 64 : درس شصت و چهارم00:00:00
درس 65 : درس شصت و پنجم00:00:00
درس 66 : درس شصت و ششم00:00:00
درس 67 : درس شصت و هفتم00:00:00
درس 68 : درس شصت و هشتم00:00:00
درس 69 : درس شصت و نهم00:00:00
درس 70 : درس هفتادام00:00:00
درس 71 : درس هفتاد و یکم00:00:00
درس 72 : درس هفتاد و دوم00:00:00
درس 73 : درس هفتاد و سوم00:00:00
درس 74 : درس هفتاد و چهارم00:00:00
درس 75 : درس هفتاد و پنجم00:00:00
درس76 : درس هفتاد و ششم00:00:00
درس 77 : درس هفتاد و هفتم00:00:00
درس 78 : درس هفتاد و هشتم00:00:00
درس 79 : درس هفتاد و نهم00:00:00
درس 80 : جلسه ی هشتاد00:00:00
درس 81 : جلسه ی هشتاد و یکم00:00:00
درس 82 : جلسه ی هشتاد و دوم00:00:00
درس 83 : جلسه ی هشتاد و سوم00:00:00
درس 84 : جلسه ی هشتاد و چهارم00:00:00
درس 85 : جلسه ی هشتاد و پنجم00:00:00
درس 86 : جلسه ی هشتاد و ششم00:00:00
درس 87 : جلسه ی هشتاد و هفتم00:00:00
درس 8800:00
درس 8900:00
درس 90 : جلسه ی نودام00:00:00
جلسه 91 : جلسه ی نود و یکم00:00:00
درس 92 : جدول کثرت دیتای غیر متمادی00:00:00
درس 93 : خواص و اجزای جدول کثرت00:00:00
درس 94 : کثرت تجمعی00:00:00
درس 95 : کثرت نسبی00:00:00
درس 96 : گراف میله ای00:00:00
درس 97 : گراف خط منکسر00:00:00
درس 98 : اوسط دیتای منفصل با کثرت معین00:00:00
درس 99 : اوسط دیتای پیوسته با استفاده از جدول00:00:00

اساتید دوره

ie-admin

0/5
122 دوره
0 دیدگاه
71 دانشجو
مشاهده بیشتر

یک نظر بنویسید

رایگان
سطح
متوسط
تعداد درس
99 درس

فرم ثبت‌نام

حساب کاربری دارید؟